Salgs- og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
for samhandel med ThermoNova Aps – cvr. 38132369

1. Almindelige betingelser
Salg og levering sker kun i henhold til efterfølgende. Disse betingelser gælder
også, uden udtrykkelig nævnelse, for alle fremtidige handler.
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med
mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud
Afgiver ThermoNova tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder dette
såfremt købers accept ikke er kommet frem til ThermoNova senest 60 dage fra
tilbuddets dato. Alle tilbud er uforbindende. Alle aftaler bliver først retsgyldige
med ThermoNova’s skriftlige bekræftelse. Købers indkøbsbetingelser har ingen
gyldighed, hvilket også gælder, selvom der ikke er fremsendt speciel indsigelse
mod sådanne vilkår. De priser, der er opgivet i tilbud, er uforbindende. Aftaler
bliver først forpligtende ved ThermoNova’s skriftlige ordrebekræftelse eller ved
ThermoNova’s leverance, hvorved i sidstnævnte tilfælde ordrebekræftelsen erstattes
af en faktura. Erklæringer af og over for repræsentanter og rejsende får først
gyldighed med ThermoNova’s skriftlige bekræftelse.

3. Priser
Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms. Køber er indtil leveringen
forpligtet til at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede
omkostninger for ThermoNova. Disse forøgede omkostninger drejer sig
om ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte
leverance.

4. Levering
Opgivne leveringstider er vejledende og fastsat efter ThermoNova’s bedste skøn,
og kan således ikke danne baggrund for erstatning. ThermoNova er kun ansvarlig
for forsinkelse, der skyldes grov uagtsomhed fra ThermoNova’s side.
ThermoNova er uden ansvar for forsinkelser eller hindringer, som skyldes force
majeure, jf. punkt 15, eller andre forhold uden for ThermoNova’s kontrol.

5. Produktinformation
Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af ThermoNova før
eller efter aftalens indgåelse, forbliver ThermoNova’s ejendom og må ikke, hverken
helt eller delvist, videregives uden ThermoNova’s skriftlige tilladelse eller i øvrigt
misbruges. Produktinformation kan være dansk eller engelsk.

6. Produktændringer
ThermoNova og ThermoNova’s leverandører forbeholder sig ret til løbende at foretage
konstruktionsændringer
og produktforbedringer. ThermoNova er dog ikke forpligtet til at foretage sådanne
ændringer på allerede leverede produkter.

7. Betaling
Betaling skal ske i henhold til forhandleraftale, tilbud eller ordrebekræftelse.
Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er ThermoNova berettiget til at beregne renter
af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 2 % pr. påbegyndt
måned. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger eller at foretage
modregninger for modkrav, som køber måtte påberåbe sig, medmindre sådanne
er accepteret af ThermoNova.

8. Mangler og reklamation
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det leverede,
som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel,
skal køber, senest 8 dage efter leveringsdatoen, give ThermoNova skriftlig meddelelse
herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt der kan påvises
mangler ved leverede varer, forbeholder ThermoNova sig ret til, efter eget skøn,
enten at udbedre manglen, kreditere køber de mangelfulde varer, yde køber et
forholdsmæssigt afslag i prisen for varen eller foretage omlevering. Reklamationsretten
er 1 år med mindre andet angives i ordrebekræftelsen. Produktgarantien er 1 år med mindre
andet angives i ordrebekræftelsen.
ThermoNova er alene ansvarlig, såfremt det kan påvises, at ThermoNova eller dets
ansatte har begået fejl eller forsømmelser. Et eventuelt erstatningsansvar er
alene maksimeret til leverancens værdi inkl. moms.

9. Ejendomsforbehold
ThermoNova forbeholder sig, med de begrænsninger, der følger af ufravigelige
retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af
påløbne omkostninger er betalt til ThermoNova eller til den pågældende, som ThermoNova
har transporteret sin ret til, jf. punkt 14.

10. Produktansvar
På defekte produkter hæfter ThermoNova i det omfang, der fremgår af præceptive
lovbestemmelser. ThermoNova hæfter endvidere kun for personskade, såfremt
det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmeligheder begået af ThermoNova
eller andre, for hvem ThermoNova er ansvarlig. ThermoNova hæfter ikke for
tingskade efter leveringen og i øvrigt ikke for skade, der indtræder, mens det
solgte er i købers besiddelse, eller såfremt det solgte indgår i købers produkter.
Såfremt ThermoNova måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand,
er køber forpligtet til at holde ThermoNova skadesløs i det omfang, der følger af
dette dokument. Køber er forpligtiget til at lade sig sagsøge ved samme værneting
og efter samme lovvalg som ThermoNova. Hvis tredjemand fremsætter krav
om produktansvar mod en af parterne, skal denne part straks underrette den
anden herom.

11. Tvistigheder
For leverancer såvel som krav om betaling er dansk ret gældende. Skulle enkelte
bestemmelser i dette dokument være helt eller delvist ugyldige, skal dette
ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. ThermoNova har ret til at
bestemme, hvorvidt tvister af enhver art, som måtte opstå i forbindelse med
leverancen, skal afgøres endeligt ved voldgift eller domstol. Såfremt ThermoNova
vælger retslig afgørelse, skal sagen efter ThermoNova’s valg behandles ved ThermoNova’s
eller købers værneting.

12. Erstatningsbegrænsning
ThermoNova hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab hos
køber eller tredjemand og uden hensyn til, hvorvidt et ansvar skyldes forsinkelse,
mangel- eller produktansvar. Et erstatningsansvar over for ThermoNova kan
ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. ThermoNova erstatter ikke skader
på produkt eller følgeskader forårsaget af fejlbetjening, udefrakommende overlast,
utilsigtede afbrydelser.

13. Returnering
ThermoNova modtager kun varer retur efter forudgående aftale.

14. Transport af rettigheder og pligter
ThermoNova er berettiget til at overdrage rettigheder og pligter til tredjemand i
henhold til de indgåede aftaler mellem ThermoNova og køber.

16. Force majeure
ThermoNova hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse
som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lock-out, blokade,
eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed,
mangel på arbejdskraft og transportmidler, mangler ved leverancer
fra underleverandører eller forsinkelser med sådanne, brand, naturkatastrofer,
vejrlig, herunder hård frost m.v., som vanskeliggør eller umuliggør leveringen
eller lignende omstændigheder, som ThermoNova ikke har kunnet undgå, og hvis
følger ThermoNova ikke har kunnet afværge. ThermoNova skal uden ugrundet ophold
skriftlig underrette køber om sådanne omstændigheder.
Hver af parterne kan ansvarsfrit skriftligt annullere aftalen, når opfyldelsen har
været umulig mere end 3 måneder på grund af force majeure.

17. Eksklusion af fastpris
Priser angivet i prislister, priskataloger, købsaftaler og ordrebekræftelser er prisindikationer og kan til enhver tid ændres forud for levering. ThermoNova har pligt til at informere om prisændringer forud for levering. Såfremt køber ikke kan acceptere prisændringen ophæves handlen uden omkostninger for begge parter. Evt. forudbetaling(er) tilbagebetales senest efter 30 dage uden positive eller negative renter. Leverede delleverancer kan ikke returneres uden aftale eller tilbagebetales uden aftale.